Parafia pw. św. Ojca Pio

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
z udziałem dorosłych: 07.30
z udziałem małych dzieci: 09.00
z udziałem młodzieży: 10.00
z udziałem dzieci szkolnych: 11.15
suma parafialna: 12.30
z udziałem dorosłych: 18.00
Dni powszednie
7.30; 8.30, 18.00; 19.00

Nasze biuro parafialne czynne jest:

poniedziałek 17.00 - 17.45;

środa 9.00 - 10.00

czwartek 18.30 - 19.30

piątek 18.30 - 19.00 /sprawy małżeńskie/ - 21 września biuro nieczynne

W I piątek miesiąca i uroczystości
biuro parafialne nieczynne.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ojca Pio
ul. Przemyska 21
80-180 Gdańsk
tel. 58 333 40 40
adres email: info@parafiapio.pl
Numer konta bankowego dla wpłat darowizn na budowę kościoła: 20 1240 2920 1111 0000 4500 0120

Bóg i Jego plan wobec Ciebie

Bóg objawił się Mojżeszowiw płonącym krzewie i powiedział mu swoje imię: Jestem, który jestem (po hebrajsku Jahwe). Przyjrzyjmy się bliżej temu zdarzeniu. Przeczytaj tekst poniżej z Księgi Wyjścia (Wj 3,1-14).

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej HorebWtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. 
Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. 10 Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». 11 A Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?» 12 A On powiedział: «Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze». 
13 Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» 14 Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».

Zwróć uwagę na werset 5.
Miejscem, na którym Bóg objawił się Mojżeszowi, było ziemią świętą. Przebywanie na tym miejscu wymagało odpowiedniej postawy. Mojżesz musiał, na znak głębokiej czci i szacunku coś uczynić.

Dobrze! Mojżesz musiał zdjąć sandały. 

Bóg chce objawić się również Tobie. Chce, byś zrozumiał, kim jest, "byś poznał Jego imię".

Zastanów się!
Czy podjąłeś już ten wewnętrzny wysiłek, by odnaleźć w swojej duszy obszar ziemi świętej, na której możesz spotkać Boga? Jak bygląda twoja z Nim rozmowa? Jak się modliłeś wczoraj, przedwczoraj, w minionym tygodniu?

Od tego wysiłku zależy bardzo dużo. Dzięki niemu będziesz mógł poznać Boga, którego nie da się nauczyć jak regółki na pamięć. Boga poznaje się przebywając w Jego obecnośći: na modlitwie, czytając Pismo Św. ... Podchodź do tych czynności z szacunkiem i powagą. Potrzebna jest również cierpliwość i czas dla Boga. Bez nich nie możliwe jest budowanie prawdziwej relacji, nie tylko z Bogiem, ale też z drugim człowiekiem. Ćwiczenia te potraktuj jako chwile spędzone z Bogiem na świętej ziemi własnej duszy. Ten czas nigdy nie będzie stracony. 

"Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was»" (Wj 3,14).

Tak Bóg objawił swoje imię. Wyraża ono najważniejszą prawdę naszej wiary: Bóg jest! On jest i działa! Potwierdzają to niektóre księgi Pisma Świętego, np. Księga Izajasza: "Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy" (Iz 43,1).

Do tej prawdy człowiek może dojść własnym rozumem, np. obserwując świat.

"Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13,5).

Imię Boga: Jahwe - Jestem, który jestem wyraża doskonałość, pełnię Bożego istnienia. Można powiedzieć, że tak naprawdę i w pełni istnieje tylko Bóg. Wszystko inne istnieje tylko w jakimś stopniu i jest ograniczone miejscem, czasem i przestrzenią. 
Bóg istnieje ponad wszelkimi ograniczeniami. On zawsze był, jest i będzie. W każdej chwili jest wszędzie obecny. Posiada wszelkie możliwe doskonałości. Stąd mówimy np. że Bóg jest wieczny, wszechmocny, niezmienny, święty. Filozofowie nazywają go Absolutem.

W Liście do Hebrajczyków czytamy: "Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg" (Hbr 3,4).

Prawdę o sobie Bóg objawia stopniowo. Najpełniej Boga poznajemy w Jezusie Chrystusie, Jego Synu. "Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie" (J 14,11a). Jezus objawia nam Ojca, którego najwspanialszym przymiotem jest miłość. Św. Jan powie wprost, że "Bóg jest Miłoscią" (1 J 4,8). W taj prawdzie zawiera się cała tajemnica Boga, Tajemnica Trójcy Świętej: Tajemnica Boga Ojca, Tajemnica Syna Bożego (Jezusa) i Tajemnica Ducha Świętego. Trzy Osoby Boskie to jedna WIELKA MIŁOŚĆ. Bóg stwarzając, dzieli się tą miłością.

Przeczytaj pierwszy rozdział Księgi Rodzaju zwracając uwagę na poszczególne etapy stworzenia.

"A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre" (Rdz 1, 31a).

Wszystko, co Bóg stworzył było dobre i jako takie zostało powierzone człowiekowi, aby był szczęśliwy. Kim zatem jest człowiek? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w opisie stworzenia z Księgi Rodzaju. 
1. "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę" (Rdz 1,27).
2. "Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą" (Rdz 2, 7).
Człowiek ma w sobie zatem: "proch ziemi" i "Boże podobieństwo". Słowa "proch ziemi" świadamiają nam, że jesteśmy podobni do świata przyrody. Nasze ciało składa się z tych samych pierwiastów, co ziemia, i po śmierci wróci do ziemi. Ale jednocześnie człowiek jest czymś więcej niż tylko ciałem. Jest "podobny do Boga" otrzymał "Boże podobieństwo" - nieśmiertelną duszę, dzięki której może myśleć, tworzyć, wybierać między dobrem i złem, a nade wszystko kochać. Człowiek jest więc najdoskonalszym stworzeniem Boga. Stanowi go ciało i dusza nieśmiertelna. Jest istotą rozumną i wolną. Gdy człowiek pielęgnuje w sobie to "Boże podobieństwo", tzn., gdy kocha i wybiera dobro, jest szczęśliwy. Bóg chce jego szczęścia.

"Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi" (Pwt 30, 19-20).

Człowiek, gdy przestaje kochać i wybiera zło, zaciera w sobie "Boże podobieństwo", staje się nieposłuszny Bogu, grzeszy. Pierwsze nieposłuszeństwo ludzi nazywamy grzechem pierworodnym. Przez ten grzech ludzie utracili dziecięctwo Boże, łączność z Bogiem, wieczne szczęście. Ale i w tej sytuacji Bóg nie zrezygnował ze swego zamiaru: w dalszym ciągu chciał, aby ludzie byli szczęśliwi. Postanowił przyjść ludziom z pomocą i dał im Zbawiciela, bo nie mógł przestać kochać. Bóg kocha także ciebie i pragnie, abyś był szczęśliwy, abyć osiągnął życie wieczne.

"Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą" (Iz 54,10). 

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony" (J 3, 16).

Miłość Boga do nas jest wielka. Zastanów się jak możesz wynagrodzić Bogu za Jego WIELKĄ MIŁOŚĆ? 

Przeczytaj teks poniżej i zastanów się jaki dar otrzymaliśmy od Boga? 
"W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy" (1 J 4, 9-10).

Tak tym darem Boga dla nas jest Jego Syn.

To jest wspaniły dar miłości dla każdego z nas. Bóg dał nam Jezusa, abyśmy dzięki Niemu dostąpili odpuszczenia grzechów i żyli wiecznie.

Z tej katechezy powinieneś zapamiętać:

  • Bóg objawił się, jako "Ten, który jest". Dał się poznać jako Prawda i Miłość.
  • Bóg jest wieczny, sprawiedliwy, miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność.
  • Bóg objawił się najpierw naszym praojcom, a następnie, po ich upadku, obiecał zbawienie i ofiarował swoje Przymierze. Pełnia objawienia urzeczywistnia się w Jezusie Chrystusie.
  • Człowiek jest jednością duszy i ciała. Jego nieśmiertelna dusza stworzona jest bezpośrednio przez Boga.
  • Grzechem pierworodnym nazywamy pierwsze nieposłuszeństwo człowieka wobec Boga.
  • Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Posłał swego Syna, aby nas, grzeszników, pojednać ze sobą. Kto uwierzy i przyjmie Jego Miłość, osiągnie życie wieczne.

Na koniec tej katechezy rozwiąż krzyżówkę i wydrukowaną przynieś na zajęcia. Tutaj możej ją pobrać i wydrukować.

Sentencja

Jeśli ktoś się modli, Pan Bóg w nim oddycha!

ks. Jan Twardowski

Liturgia Słowa

Najnowsza Galeria

Stadion Młodych
Strony parafialne ISP Platforma: ISP 2.0
by strony-parafialne.pl
Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies .| Zrozumiałem i akceptuję.